Regulamin serwisu Allani

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Allani.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Allani.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

Definicje

§ 2

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

ALLANI - serwis dostępny w domenie internetowej allani.pl, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe którego operatorem jest Domodi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402177, REGON 021762127, NIP 8943035743, dane kontaktowe: Email: info@domodi.pl Adres: Domodi Sp. z o.o., ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław.
Serwis świadczy usługi na różnych typach urządzeń, tj: desktop, urządzenia mobilne i tablety (allani.pl) oraz poprzez aplikację na telefony

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Allani.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

SKLEP - sklep internetowy współpracujący z Domodi Sp. z o.o. w ramach Allani na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie Allani swoje towary.

KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Allani pod unikalną nazwą(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allani;

TOWAR – nowy produkt oferowany przez Sklepy

ZESTAW – wykonany przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Allani kolaż zdjęć Towarów dostępnych na Domodi oraz innych zdjęć i elementów dodanych przez Użytkowników.

STYLIZACJA – dodane przez Użytkownika zdjęcia i ich opis przedstawiające Użytkownika prezentującego zestaw ubrań i dodatków

REGULAMIN – niniejszy dokument.

Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu Allani.pl

§ 3

 1. Serwis Allani nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu Allani za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis Allani zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 3. Zakres usług świadczonych użytkownikom przez Allani
  1. Uzyskiwanie informacji o towarach oferowanych przez sklepy
  2. Przejście do stron internetowych promowanych sklepów
  3. Przeglądanie listingów z produktami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych produktów ułożonych w ramach określonej przez Allani struktury kategorii
  4. Filtrowanie i sortowanie produktów na listingach
  5. Przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika
  6. Polubienie produktu (oznaczenie serduszka przy zdjęciu produktu) i dodawanie produktów do ulubionych
  7. Przeglądanie produktów ostatnio klikniętych (w ramach konta użytkownika)
  8. Przeglądania produktów dodanych do ulubionych (w ramach konta użytkownika)
  9. Korzystanie z wyszukiwarki produktów
  10. Zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu Allani drogą elektroniczną
  11. Otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push)
  12. Przeglądanie zestawów i stylizacji dostępnych w serwisie
  13. Założenie i korzystanie z konta użytkownika
  14. Przeglądanie zestawów i stylizacji umieszonych w serwisie
  15. Przeglądanie treści o charakterze inspiracyjnym z zakresu mody (trendy/blog)
  16. Komentowanie oraz udostępnianie na serwisach społecznościowych Użytkownika treści umieszczonych na serwisie
  17. Udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez serwis
 4. Serwis Allani dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Allani były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Domodi zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Allani i na stronie internetowej Sklepu;
 5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Allani nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Allani,
  2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Allani przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

Rejestracja i Konto Użytkownika

§ 4

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego https://allani.pl/rejestracja. Użytkownik ma również możliwość rejestracji za pomocą konta facebooka.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto.
 5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako: zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, - zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu i polityki prywatności,
 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
  1. na swoje żądanie – korzystając z funkcjonalności konta
  2. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

Wypowiedzi Użytkowników

§ 5

 1. W ramach Allani Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie Allani, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, serwis Allani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść
 3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych,
  2. treści o charakterze reklamowym,
  3. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  4. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów
 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie Allani.pl;
 5. Serwis Allani nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Allani usuwa lub edytuje wypowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Allani zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy:
  1. naruszają zasady określone w pkt. 5.4. niniejszego Regulaminu,
  2. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
  3. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  4. świadomie wprowadzają w błąd,
  5. treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź lub lista wypowiedzi staje się nieczytelna
 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis Allani wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie Allani, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
  Użytkownik udziela Allani także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez Allani, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.

Zasady Dotyczące Przerw Technicznych w Działaniu Serwisu

§ 6

 1. Serwis Allani dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Allani. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Allani stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
 2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Allani dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Allani inny niż wskazany w powyższym pkt.

Postępowanie Reklamacyjne

§ 7

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Allani
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Domodi Sp. z o.o., ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: info@domodi.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Allani
 5. Serwis Allani zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Allani.

Postanowienia Końcowe

§ 8

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Allani poinformuje o tym Użytkowników na stronach Allani.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis Allani na stronach Allani.pl
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018

Polityka prywatności

Korzystając z naszej usługi (dalej „Usługa”) powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usługi. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia konta w Usłudze (o ile Usługa to zapewnia) np. adres e-mail, które Nam podajesz np. w ramach formularza dostępnego w Usłudze, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Usłudze czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usłudze w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się zazwyczaj, jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Domodi Sp. z o.o. ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław.

Inspektor ochrony danych (tzw. IODO) oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy IODO - inspektora ochrony danych dla całej grupy Wirtualnej Polski. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:


Adres korespondencyjny: Wirtualna Polska / IODO / Żwirki i Wigury 16, 02 – 092 Warszawa

E-mail: iodo@grupawp.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
wykonanie umowy na linii Allani użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Allani, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Jest to istotne ponieważ nie mając niektórych danych nie możemy świadczyć Usług na Twoją rzecz – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia Usługi konta.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z IODO – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych WP, którego dane kontaktowe podaliśmy powyżej.

Informacja o "cookies"

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są podmioty z grupy Wirtualnej Polski oraz Zaufani Partnerzy czyli np. podmioty współpracujące z Wirtualną Polską., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
 1. świadczenia usług;
 2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 6. realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
 1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 1. niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 3. wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 4. funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 5. reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 6. statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Serwis Allani wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie)

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 4. blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
 1. Internet Explorer
 2. Mozilla Firefox
 3. Chrome
 4. Opera
 5. itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Drobne, dobre rady

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:
 1. gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z Usług Allani, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 2. dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Allani. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
 3. zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.