Regulamin serwisu Allani

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Allani.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Allani.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

Definicje

§ 2

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

ALLANI - serwis dostępny w domenie internetowej allani.pl, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe którego operatorem jest Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna (Wirtualna Polska Media S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000580004, REGON: 142742958, NIP: 5272645593 dane kontaktowe: Email: info@domodi.pl Adres: Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki Wigury 16, 02-092 Warszawa.

Serwis świadczy usługi na różnych typach urządzeń, tj: desktop, urządzenia mobilne i tablety (allani.pl) oraz poprzez aplikację na telefony

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Allani.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

SKLEP - sklep internetowy współpracujący z Wirtualna Polska Media S.A. w ramach Allani na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie Allani swoje towary.

KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Allani pod unikalną nazwą(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allani;

TOWAR – nowy produkt oferowany przez Sklepy

ZESTAW – wykonany przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Allani kolaż zdjęć Towarów dostępnych na Domodi oraz innych zdjęć i elementów dodanych przez Użytkowników.

STYLIZACJA – dodane przez Użytkownika zdjęcia i ich opis przedstawiające Użytkownika prezentującego zestaw ubrań i dodatków

REGULAMIN – niniejszy dokument.

Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu Allani.pl

§ 3

 1. Serwis Allani nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu Allani za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis Allani zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 3. Zakres usług świadczonych użytkownikom przez Allani
  1. Uzyskiwanie informacji o towarach oferowanych przez sklepy
  2. Przejście do stron internetowych promowanych sklepów
  3. Przeglądanie listingów z produktami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych produktów ułożonych w ramach określonej przez Allani struktury kategorii
  4. Filtrowanie i sortowanie produktów na listingach
  5. Przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika
  6. Polubienie produktu (oznaczenie serduszka przy zdjęciu produktu) i dodawanie produktów do ulubionych
  7. Przeglądanie produktów ostatnio klikniętych (w ramach konta użytkownika)
  8. Przeglądania produktów dodanych do ulubionych (w ramach konta użytkownika)
  9. Korzystanie z wyszukiwarki produktów
  10. Zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu Allani drogą elektroniczną
  11. Otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push)
  12. Przeglądanie zestawów i stylizacji dostępnych w serwisie
  13. Założenie i korzystanie z konta użytkownika
  14. Przeglądanie zestawów i stylizacji umieszonych w serwisie
  15. Przeglądanie treści o charakterze inspiracyjnym z zakresu mody (trendy/blog)
  16. Komentowanie oraz udostępnianie na serwisach społecznościowych Użytkownika treści umieszczonych na serwisie
  17. Udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez serwis
 4. Serwis Allani dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Allani były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Domodi zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Allani i na stronie internetowej Sklepu;
 5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Allani nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Allani,
  2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Allani przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

Rejestracja i Konto Użytkownika

§ 4

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego https://allani.pl/rejestracja. Użytkownik ma również możliwość rejestracji za pomocą konta facebooka.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto.
 5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako: zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, - zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu i polityki prywatności,
 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
  1. na swoje żądanie – korzystając z funkcjonalności konta
  2. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

Wypowiedzi Użytkowników

§ 5

 1. W ramach Allani Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie Allani, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, serwis Allani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść
 3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych,
  2. treści o charakterze reklamowym,
  3. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  4. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów
 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie Allani.pl;
 5. Serwis Allani nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Allani usuwa lub edytuje wypowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Allani zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy:
  1. naruszają zasady określone w pkt. 5.4. niniejszego Regulaminu,
  2. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
  3. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  4. świadomie wprowadzają w błąd,
  5. treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź lub lista wypowiedzi staje się nieczytelna
 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis Allani wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie Allani, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
  Użytkownik udziela Allani także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez Allani, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.

Zasady Dotyczące Przerw Technicznych w Działaniu Serwisu

§ 6

 1. Serwis Allani dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Allani. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Allani stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
 2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Allani dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Allani inny niż wskazany w powyższym pkt.

Postępowanie Reklamacyjne

§ 7

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Allani
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: info@domodi.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Allani
 5. Serwis Allani zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Allani.

Postanowienia Końcowe

§ 8

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Allani poinformuje o tym Użytkowników na stronach Allani.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis Allani na stronach Allani.pl
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022