Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady działania serwisu Allani.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawowymi zasadami funkcjonowania Serwisu jest profesjonalizm, rzetelność oraz przyjazny stosunek do Użytkowników. Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu.

Definicje

§ 2

 1. REGULAMIN: niniejszy dokument, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną;
 2. SERWIS (lub: ALLANI): serwis Allani.pl prowadzony przez Oranizatora, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie; ilekroć w Regulaminie mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć także Organizatora;
 3. ORGANIZATOR: organizator Serwisu - Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rogowskiej 127, 54-440 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402177, oraz kolejni nabywcy praw do Serwisu;
 4. ADMINISTRATOR: organizator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem;
 5. UŻYTKOWNIK: korzystająca z Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
 6. KONTO: w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Allani pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allani;
 7. ZESTAW: wykonany przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjalności Serwisu kolaż graficzny złożony z dostępnych w Serwisie zdjęć ubrań i dodatków i innych akcesoriów;

Usługi Serwisu

§ 3

 1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniany jest system informatyczny w celu umieszczania oraz przechowywania w Serwisie Treści oraz reklam.
 2. Serwis oferuje Użytkownikom następujące usługi:
  1. skompletowanie za pomocą funkcjonalności Serwisu zestawu, będącego stylizacją złożoną z dostępnych na Serwisie zdjęć ubrań, dodatków i innych akcesoriów,
  2. ocenianie i komentowanie produktów i stylizacji dostępnych w Serwisie Allani,
  3. przegląd towarów z najnowszych kolekcji Sklepów promowanych na Serwisie Allani,
  4. przejście na strony sklepów, których towary dostępne są na Serwisie Allani.
 3. Korzystanie z serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści oraz reklam wymaga Rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach określonych w Regulaminie.

Wymagania techniczne

§ 4

 1. Korzystanie z usług Serwisu wymaga korzystania z przeglądarki internetowej Firefox 10, Chrome 17.0, lub kompatybilnej, z włączoną opcją cookies i obsługą Java Script, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x768.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

§ 5

 1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Serwisu, konieczne jest utworzenie konta będącego profilem Użytkownika.
 2. Serwis Allani nie prowadzi sprzedaży towarów dostępnych w serwisie, umożliwia jedynie wykorzystanie ich do tworzenia stylizacji w Serwisie.
 3. Serwis Allani zabiega o to, aby treści opisowe do produktów, ich cena oraz dostępność w witrynie internetowej Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy wyżej wspomnianą informacją dotyczącą produktu, podaną na Serwisie Allani a tą, prezentowaną na stronie internetowej Sklepu.
 4. Serwis Allani nie odpowiada za treść ofert sklepów, których Towary są dostępne na Serwisie.

Rejestracja i konto Użytkownika

§ 6

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego http://allani.pl/rejestracja
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto http://allani.pl/opcje
 5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
  1. zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, - zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;
 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
  1. na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej;
  2. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
 12. Rejestrując się w aplikacji mobilnej Allani wyrażasz zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych.

Wypowiedzi Użytkowników

§ 7

 1. Serwis Allani umożliwia użytkownikom wyrażanie własnych, subiektywnych opinii.
 2. Wypowiedzi te mają formę opisową.
 3. W ramach Serwisu Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie mogą – w drodze wypełnienie stosownych formularzy elektronicznych - umieszczać i przechowywać następujące Treści:
  1. komentarz w ramach dyskusji dotyczącej zestawu stworzonego przez innego Użytkownika, bądź zestawu swojego;
  2. Prywatną wiadomością w ramach komunikowania się Użytkowników;
 4. Użytkownicy Serwisu, w ramach dyskusji pod zestawem, powinni toczyć debatę odnoszącą się do danego zestawu.
 5. Serwis Allani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników.
 6. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w Serwisie Allani.
 8. Opinie osób korzystających z Serwisu Allani powinny być zredagowane w sposób jasny i czytelny.
 9. Wypowiedzi użytkowników NIE mogą zawierać treści:
  1. obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, grożących, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa osobiste innych użytkowników;
  2. o charakter reklamowym, będące ofertą sprzedaży towarów oraz usług w celach komercyjnych, chyba że Serwis Allani wydał pozwolenie na tego typu działania;
  3. autopromocyjnych;
  4. oferujących funkcjonalności serwisu (“serduszka” i komentarze) jako wynagrodzenie;
  5. reklamujących inne serwisy, w tym szczególnie serwisy konkurencyjne w stosunku do Allani;
  6. będących spamem, łańcuszkiem, materiałem promocyjnym, niechcianą reklamą;
  7. dane osobowe innych użytkowników, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail;
  8. naruszających dobre imię Serwisu;

Umieszczanie i przechowywanie Treści

§ 8

 1. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników i przechowywanie w Serwisie Treści:
  1. mających bezprawny charakter,
  2. reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,
  3. obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste,
  4. naruszających dobry wizerunek Serwisu,
  5. zawierających ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody serwisu Allani.pl.
 2. Umieszczenie oraz przechowywanie w Serwisie Treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego nie może naruszać cudzych praw.
 3. Umieszczenie w Serwisie Treści o powyższym charakterze traktowane jest jako oświadczenie Użytkownika, że:
  1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do jej utrwalenia, zwielokrotnienia oraz udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
  2. za pośrednictwem Serwisu nieodpłatne publicznie udostępnia umieszczoną w nim Treść w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
  3. udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrzymanie umieszczonych przez siebie Treści na stronie internetowej Serwisu
 4. Użytkownik umieszczający w Serwisie Treść chronioną prawem autorskim lub pokrewnym ponosi pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za ewentualne związane z tym naruszenia praw osób trzecich.
 5. Umieszczenie w Serwisie Treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu następuje z chwilą przesłania jej przez Użytkownika drogą elektroniczną Administratorowi przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 6. Umieszczenie w Serwisie Treści następuje na czas nieoznaczony. Na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownikowi przysługuje jednak prawo rozwiązania umowy o świadczenie usługi związanej z umieszczeniem w Serwisie Treści oraz - po jej wygaśnięciu - prawo żądania usunięcia z Serwisu umieszczonych przez Użytkownika Treści. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administratorowi Serwisu przysługuje prawo sporządzenia i zachowania kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.

Korzystanie z Treści

§ 9

 1. Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Serwisie Treści jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego. W przypadku, gdy Treść stanowi przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego, Użytkownik może z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Korzystanie z Treści na zasadach określonych w Regulaminie jest nieodpłatne.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do Treści umieszczonych w Serwisie.

Kontrola Treści

§ 10

 1. Administrator ma prawo kontrolować - w miarę swoich możliwości - umieszczane przez Użytkowników Treści w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że umieszczona w Serwisie treść nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, Administratorowi przysługuje prawo usunięcia umieszczonej przez Użytkownika Treści z Serwisu.
 3. Serwis Allani zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi Użytkowników, które będą:
  1. naruszać zasady określone w pkt. 6.9;
  2. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  3. niezgodne z dobrymi obyczajami;
  4. naruszające prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, patentowe czy inne tajemnice handlowe;
  5. zawierające znaki, przez które wypowiedź staje się nieczytelna i niezrozumiała;
  6. wypowiedzi w ramach komentarzy do dyskusji pod zestawem, które nie odnoszą się bezpośrednio do danego zestawu

Polityka Prywatności

§ 11

 1. Administrator gwarantuje ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.
  1. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora Serwisu, i nie będą powierzane innym podmiotom
 3. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach oraz udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług Serwisu w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,
  3. innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 4. Zakres przetwarzanych w Serwisie danych osobowych obejmuje następujące informacje: imiona i nazwiska, miejscowość Użytkowników.
 5. Podstawą prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru danych osobowych jest zgoda Użytkowników, których dane dotyczą, oraz wskazane wyżej przepisy prawa.
 6. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów Serwisu, o których mowa w ust. 2. Dane są udostępniane Administratorowi na etapie rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Użytkownikom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usług Serwisu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w drodze uzupełnienia oraz przesłania drogą elektroniczną odpowiedniego formularza aktualizacyjnego,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Pomimo zakończenia korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub niezbędne:
  1. do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
  2. do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usługi,
  3. w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.
 10. Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie danych osobowych, kierowane do Serwisu drogą e-mailową za pomocą formularza na stronie: http://Allani.pl/kontakt , Administrator odpowiada na podany w formularzu email w możliwie najszybszym terminie.

Odpowiedzialność Administratora

§ 12

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
  2. działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  3. naruszenia przez Użytkowników cudzych praw w związku z korzystaniem z Serwis - w szczególności, gdy udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania lub udostępniania przez Użytkowników Treści Administrator nie wie o bezprawnym charakterze tychże Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wskazanych Treści
  4. wypłacalność Użytkowników,
  5. niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,
  6. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z usług Serwisu,
  7. działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z usług Serwisu,
  8. wadliwe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą.
 2. Niezależnie od powyższego Administrator w miarę możliwości dba o odpowiedni poziom merytoryczny Serwisu, w tym umieszczanych w nim Treści oraz reklam.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym blokady konta nieuczciwego Użytkownika i jego wyrejestrowania z Serwisu. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza cudzych praw. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.

Postępowanie reklamacyjne

§ 13

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych w ramach Serwisu usług.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@allani.pl
 3. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, w miarę możliwości w terminie do 7 dni.

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług Serwisu

§ 14

 1. Umowa o świadczenie usługi Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email kontakt@allani.pl
 3. Organizatorowi Serwisu przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług Serwisu w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania tejże umowy przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej.
 4. Umowa o świadczenie usług Serwisu wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. poprzedzających.
 5. Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem nie ma skutku dla umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 6. Wygaśnięcie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem skutkuje likwidacją konta Użytkownika, jego wyrejestrowaniem z Serwisu oraz usunięciem umieszczonych przez niego w Serwisie Treści lub reklamy. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.

Zmiany Regulaminu

§ 15

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jej zaakceptowanie.
 3. Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z Serwisu. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.
 4. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do dokonania cesji przysługujących mu na mocy Regulaminu praw i obowiązków na rzecz nabywcy praw do Serwisu.
Ostatnia modyfikacja: 27/07/2012